Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tóthi Mihály : A két fehér lovas

2009.01.09

   A két fehér lovas


A Jelenések könyvében János apostol arról ír, hogy két ízben látott két személyt, akik fehér lovon ültek.
Az első lovon ülő személyről teljesen bizonyosan tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus az, Aki fehér lovon ül, és kétélű, éles kard jön ki szájából.
De  vajon ki a második személy, aki szintén fehér lovon ül, de kard helyett íj van a kezében ?


Királyok Királya  és Uraknak Ura


És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.  
És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga.
És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik. 
És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. 
  És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.

                                                                                                                                                                         ( Jel. 19:11. )


Minden kétséget kizáróan tudjuk, hogy itt Jézus Krisztust mutatja be János apostol által a Szent Szellem.

- Ki más lehetne, akit Hűségesnek, és Igaznak ismernénk annyira, hogy tulajdon életének sem kedvezett, csakhogy megmentse mindazokat, akik Általa járulnak az Atya színe elé mindenkori meghallgatás végett ?

- Ki más az, aki sohasem látszat után,sohasem csak a szemnek látható dolgok szerint ,hanem igazságosan ítél ?

- Ki más az, aki minden cselekedetében győzedelmes volt, és emiatt az Atya sok koronával koronázta meg ?

- Ki más neveztethetik Isten Igéjének ?

- Kizárólag csak Jézus Krisztusra illenek ezek a kitüntető jelzők ! Senki más nem tudta mindezt elérni, csak a Szeretet Istenének a Fia, Jézus.

Isten Igéje volt mindenkor szájában mint kétélű éles kard, amellyel mindenkor
megoltotta Sátán  hazugságainak tüzes nyilait.

Szívében mindenkor az Isten parancsolatai megcselekvésének szeretete volt.  Szerette az igazságot  és gyűlölte a hamisságot.
Mindenestől fogva bűngyűlölő volt.

Minden gondolata  az irántunk való szeretet volt, s minden erejével arra törekedett, hogy minél több embert juttathasson hitre és bocsáthasson meg a bűnösöknek.

Csakis Jézus az, akit ilyen képekkel lehet jellemezni, mint ahogy azt János apostol írta itt le.

A hasonlóság nem minden !

És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.                                                 
                                                                           ( Jel. 6:2. )

Főként pünkösdi prédikátorok hirdetik és tanítják, hogy ebben az igeversben a Szent Szellem szintén Jézus Krisztust jeleníti meg.
Nemrégiben Marilyn Hickey legutóbbi, ezzel a témával kapcsolatos prédikációját hallgattam és teljesen megdöbbentem, amikor tőle is ezt hallottam.

Évekkel korábban egy magyar pünkösdi vezető nagysikerűnek minősített könyvében szintén ezt az ( alaptalan, és téves ) állítást olvastam.

Miután Marilyn Hickey beszédét hallgattam, azon gondolkodtam, hogy mi az oka annak, hogy két elismert személy tollából és szájából ugyanazok a szavak látnak napvilágot.
Ráadásul különösebb átfogó magyarázat nélkül.

Ez az eset is azt bizonyítja, hogy az ember csak ritkán képes megőrízni tisztánlátását, miután a tömegek és a profi eladási technikák felemelték és híressé tették nevüket egyes keresztény berkeken belűl.

Legyen az a legjobban megtervezett szolgálat  vagy éppen a legtöbb példányszámban eladott, neves írótól származó könyv, az egész mindig alatta marad Isten Igéjének. Akkor is, ha a prédikátor vagy író meg is kapja a Szent Szellemtől azokat a kulcsfontosságú igéket, amelyek minden kétséget kizáróan képesek megértetni velünk azokat a  dolgokat, amiket Isten fontosnak tart számunkra megérteni.

Ebben az igeversben mindenkit a fehér ló és a korona téveszt meg.
A Bibliai képes beszédben a ló a fizikai erőt, gyorsaságot, haderőt szimbolizálja.

A korona képe pedig teljesen egyszerűen privilégiumot, felhatalmazottságot jelöl.

A kérdés mindkét esetben az, hogy kinek az ereje által való győzelemről, erőről, és hatalomról van szó ?

Jézus Krisztus esetében tudjuk pontosan, hogy Jézus  SOK koronával koronáztatott meg önfeláldozóságáért, szeretetéért, tisztaságáért, engedelmességéért, türelméért és a kereszthalál által  Sátán felett való győzelméért.

 

A más forrásból fakadó hatalom


És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?

És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; s adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.

Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.

Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.                                                 

                                                                                      ( Jel.13:4 - 7. )


Amint azt említettük, a második esetben csak egy koronája van az ismeretlen lovasnak, szintén fehér lovon ül, de íj van a kezében.

A fenti igék jobban rávilágítanak, hogy Istenen kívűl még milyen más forrásból fakadhat hatalom és magas rangú kinevezés.

Sátán e földi életnek a trónfosztó királya.
Ellopta az ember hatalmát és befolyását a föld felett az embertől.
Önmagát királynak titulálja és annak adhat hatalmat, akinek akar  - bizonyos Isten által megengedett időre. Lásd: Babilon, Egyiptom, Perzsia, Görögország, Róma, a náci Németország, Anglia, USA, G7, és végül a legutolsó, de egyben a legrövidebb, de ugyanakkor a leggonoszabb emberi uralkodás, az antikrisztusi 3 és fél év.
A halál fullánkja


"Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok ."                                      
                                                                                      ( Ef. 6:16. )


Azt gondolom, itt végképp leleplezi a Szent Szellem a fehér lovon ülő, íjat használó, megkoronázott  Jézus-hasonmás kilétét.

Míg Jézus az Isten beszédével győzte le Sátán kísértéseit, addig  Sátánnak így vagy úgy, de az emberek szívére fáj a foga..

Addig ostromolja az emberek szívét hazugságokkal, szidalmazásokkal, vádlásokkal, míg az tüzes nyilvesszőként keserűséget hoz az ember szívébe, és amikor a keserűség tüskéje felnő, akkor pedig az halálos bánatot szül, amely miatt oly sokan elvetik Istentől kapott életüket.
A Szent Szellem minden alkalommal tüskéhez, lándzsához, nyílvesszőhöz vagy fullánkhoz hasonlítja a Sátán eszközeit, amelyek minden esetben a hazugság, csalás, hitetés, vádlás gonosz eszközei.

Nyilvánvalóan János apostol nem Jézus Krisztust látta fehér lovon íjjal a kezében, hanem az Antikrisztust, aki hatalmát Sátántól kapja. Maga Sátán koronázza őt meg és teszi minden földi nemzet tiszavirágéletű uralkodójává három és fél évre.

Az utolsó fontos jel, hogy ez a lovas másik olyan három személlyel van egy helyen említve, akik nem éppen az Isten és emberek iránti szeretetükről híresek. Pokol, Halál stb.
Ha összerakjuk e jelenetet, Jézus kakukktojás lenne köztük.

A fehér lovon ülő, koronás, íjat használó személy az Antikrisztus.
Csak ő az, aki mindenkit meg akar téveszteni kilétével, és elhitetni a keresztényekkel - és főként a zsidókkal -, hogy ő a várva várt Messiás.

Természetesen ugyanúgy, ahogyan itt az Isten Igéjében meg tudja téveszteni e kép a testben járó, Bibliát csak felületesen olvasó keresztényeket, hasonlóan a valóságban is képes lesz becsapni majd azokat az embereket, akiknek elég, ha olyasvalakit hallanak prédikálni, akinek a világ minden részén ismerik a nevét, de valójában fogalmuk sincs róla, hogy az kicsoda.